Welkom bij het Taalakkoord

Meer dan 300 werkgevers, taalpartners en branches hebben zich aangesloten bij het Taalakkoord. Zij zien de voordelen van goede taalvaardigheid voor alle medewerkers. Deelt u deze doelstelling en wilt u deel uitmaken van een netwerk van bedrijven dat het werken aan taalvaardigheid in het personeelsbeleid heeft opgenomen? Sluit dan ook aan bij het Taalakkoord!

(H)erkennen van laaggeletterdheid

''Het aantal laaggeletterden is veel groter dan men denkt. Er is meer bekendheid nodig en er moet rekening mee worden gehouden bij een leven lang ontwikkelen. Alleen zo kan iedereen blijven meedoen op de arbeidsmarkt.'' zegt Geke van Velzen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven. Samen met Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf, trekt zij nu aan de bel: ''Het herkennen van en anticiperen op laaggeletterdheid moet een vast onderdeel worden van de professionaliteit van iedere UWV'er.'' 

Tweeënhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Binnen die groep behoren 1,8 miljoen mensen tot de beroepsbevolking en van die 1,8 miljoen mensen hebben er 740.000 een baan. Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt en adviseert gemeenten en overheidsinstanties bij het ontwikkelen van beleid om laaggeletterdheid aan te pakken en te voorkomen: “Het probleem is veel groter dan iedereen denkt. En de doelgroep is ongelofelijk divers.”, zegt Geke van Velzen: “Als je zelf niet laaggeletterd bent, is het moeilijk voor te stellen hoe het is om dat wél te zijn. De samenleving wordt steeds complexer en daardoor wordt de kloof tussen hoog- en laagopgeleide mensen groter.”

De schaamte voorbij

Onze samenleving is steeds meer op kennis en vaardigheden gericht en wordt steeds complexer. Daardoor is het bijna vanzelfsprekend geworden om te denken dat iedereen over voldoende basisvaardigheden beschikt om mee te kunnen doen. Geke van Velzen: “Er ligt een taboe op laaggeletterdheid. Veel mensen schamen zich ervoor. Juist daarom is het belangrijk dat we samen optrekken om de bewustwording over laaggeletterdheid te vergroten.”

In de toekomst wordt verwacht dat iedereen zich een leven lang blijft ontwikkelen, maar hoe doe je dat als je basisvaardigheden niet op orde zijn? En welke rol is hierin weggelegd voor UWV?

Durf te vragen

“De insteek van ieder gesprek met iedere burger zou moeten zijn: ‘Hoe kan ik helpen?’”, zegt Tof Thissen: ”En durf in dat gesprek ook de moeilijke, persoonlijke vragen te stellen. Wij willen namelijk een zo compleet mogelijk beeld hebben van mensen om hen effectief te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.”.

Momenteel wordt er in meerdere regio’s en op kleine schaal al wel samengewerkt tussen UWV en Stichting Lezen en Schrijven. Zo zijn er in Rotterdam Rijnmond bijvoorbeeld een aantal actieve UWV ambassadeurs die collega’s attenderen en enthousiasmeren om het onderwerp laaggeletterdheid in het werk te integreren.

Geke van Velzen en Tof Thissen vinden beiden dat dit structureler en op grotere schaal moet gebeuren. Het herkennen en screenen van laaggeletterdheid is volgens hen onderdeel van het vakmanschap en daarmee een standaard onderdeel van de dienstverlening van iedere adviseur. Met als uiteindelijk doel mensen zo effectief mogelijk naar werk te begeleiden.

“Ik snap heel goed dat er bij adviseurs van het UWV een bepaalde handelingsverlegenheid is. En dat is ook niet vreemd, dat hebben huisartsen en onderwijzers ook als ze te maken krijgen met laaggeletterdheid.”, zegt Geke van Velzen. Tof Thissen vult daarop aan: “Er zijn ook veel mensen die de brieven die wij sturen niet begrijpen of die zich online niet goed redden. Dan is het niet de bedoeling dat onze adviseurs denken: ‘Hij of zij vertoont het verkeerde gedrag, daar sturen we handhaving op af’. Het is beter om deze mensen uit te nodigen voor een gesprek. Dan kijken we tijdens een gesprek wat we voor hen kunnen doen”.

Wat kan je doen

Wat doe je nou als je als adviseur met iemand te maken krijgt waarvan je denkt (of weet): diegene is laaggeletterd of niet digivaardig?

Stichting Lezen en Schrijven heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die het makkelijker maken om het gesprek aan te gaan. Bekijk ze eens en doe er je voordeel mee.

taalverkenner                      Taalverkenners | Basismeters
contextgerichte vragen     Contextgerichte vragen | Basismeters

Het Leerwerkloket

Kom je er zelf niet helemaal uit en/of denk je dat de werkzoekende geholpen is met bijscholing? Neem dan contact op met het Leerwerkloket in jouw regio Leerwerkloketten | Leerwerkloket. De adviseurs van het Leerwerkloket hebben ervaring met taaltrajecten in de regio en staan in goede verbinding met Stichting Lezen en Schrijven.